„Maggiadelta“ Mezzotinto

Beschrieb

«Maggiadelta» Mezzotinto, 72 x 126 cm., 2017